фев. 21

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА 2019 ГОДИНА

За периода от 1-ви януари до 31-ви декември на 2019 година Общинското предприятие извърши следната дейност:

„Поддържане на зелени площи“ и „Поддържане на друга растителност“:

01.01-31.03.19г.: За периода от м.1 до м.3 включително на 2019г. са извършени описаните в Таблица 1 дейности по поддържане на зелени площи и друга растителност. През този период дейностите са свързани основно с премахване на опасна дървесна растителност, както и със събиране, извозване и депониране на биоразградими отпадъци. Дейностите са извършени от осем специалиста от звено „Озеленяване“.

01.04-30.06.19г.: За този период са обработени 851,83 дка зелени площи (съгласно Таблица 1), на територията на всички села от общината. Обработените терени включват косене, събиране и извозване на трева и друга растителност от дворове на детски градини и училища, детски площадки, паркове, гробищни паркове, дворове на черкви, както и други зелени площи с обществено значение. Премахната и/или окастрена е дървовидна и храстовидна  растителност, съгласно издадени разрешения от Еколога на Общината и постъпили Докладни записки (Таблица 1). Извършени са и дейности по оплевяване, прекопаване и други на обособени зелени площи в гр. Елин Пелин. Дейностите са извършени от седем озеленители, двама помощника и седем допълнително наети озеленители по населени места.

01.07-30.09.19г.: За периода са обработени 685,65 дка зелени площи (съгласно Таблица 1), на територията на всички села от общината. Обработените терени включват косене, събиране и извозване на трева и друга растителност. Премахната е дървовидна и храстовидна  растителност, съгласно издадени разрешения от Еколога на Общината и постъпили Докладни записки (Таблица 1). Извършени са и други дейности свързани с поддържането на зелени площи и друга растителност. Дейностите са извършени от шестима озеленители, двама помощника и шестима допълнително наети озеленители по населени места.

01.10-31.12.19г.: За този период са обработени 22,50 дка зелени площи (съгласно Таблица 1), на територията на гр. Елин Пелин и всички села от общината. Обработените терени включват косене, събиране и извозване на трева и друга растителност от места с обществено значение (дворове на детски градини и училища, детски площадки, паркове, гробищни паркове, дворове на черкви, както и други зелени площи), както и кастрене на опасни клони и друга растителност от сервитутните зони на пътищата от Общинската пътна мрежа. Също така, е премахната и/или окастрена дървовидна и храстовидна растителност, съгласно издадени разрешения от Еколога на Общината и от постъпили Докладни записки (Таблица 1). Дейностите са извършени от седем служители от звено „Озеленяване“.

Общо обработени са 1,609,08 дка зелени площи на територията на цялата община. Отсечени и окастрени са множество опасни дървета, съгласно разрешения от Еколога на Община Елин Пелин. Обобщената информация за обема работа е описана в Таблица 1.

„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна маркировка; Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси; Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници; Почистване на нерегламентирани сметища; Други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти общинска собственост“:

01.01-31.03.19г.: За периода от м.1-м.3 на 2019г. са обработени описаните в Таблица 2, дейности по отстраняване (тампониране) на дефекти в асфалтови настилки със САС (студена асфалтова смес). Извършени са дейности по поставяне и/или подмяна на пътни знаци и указателни табели. Извършени са много и разнородни дейности с комбиниран багер-товарач. По дейностите, свързани със зимно поддържане, са обработвани при необходимост пътищата от общинската пътна мрежа съгласно „Оперативен зимен план 2018г.-2019г.“. Освен това е извършвано зимно поддържане на пешеходни зони с обществено значение на местата, поверени на Предприятието. Дейностите са извършени от двама служители – поддръжка, един помощник, машинист специализирана техника и четирима шофьори от звената „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и „Автотранспорт и специализирани машини“.  

01.04-30.06.19г.: За периода са обработени описаните в Таблица 2 дейности по миене на главните пътни артерии и тротоари във всички населени места. Извършени са много и разнородни дейности с комбинирания багер-товарач и собствените камиони мултилифт системи. Извършени са и дейности по възстановяване и ремонт на хоризонтална и вертикална пътна маркировка (съгласно Таблица 2). Дейностите са извършени от двама служители – поддръжка и двама помощника, както и от звено „Автотранспорт“.

01.07-30.09.19г.: За този период са обработени описаните в Таблица 2, дейностите по миене на главните пътни артерии и тротоари във всички населени места от Общината. Извършени са много и разнородни дейности с комбинираният багер-товарач и собствените камиони мултилифт системи. Също така, се извършени и дейности по възстановяване и ремонт на хоризонтална и вертикална пътна маркировка (съгласно Таблица 2). Извършени са дейности по отстраняване на дефекти (дупки) от пътни платна с машина за инжекционно запълване на пътищата от Общинската пътна мрежа. Извършени са и много други дейности, свързани с поддържането на обекти и съоръжения общинска собственост. Дейностите са извършени от четирима служители – поддръжка и двама помощника, както и от звено „Автотранспорт“.

01.10-31.12.19г.: За периода от м.10-м.12 на 2019г. са обработени описаните в Таблица 2, дейности по отстраняване (тампониране) на дефекти в асфалтови настилки с плътен асфалтобетон и по метода на инжекционно запълване. Извършени са дейности по отремонтиране на опасни (пропаднали) шахти, както и по поставяне на вертикална пътна маркировка. Извършени са много и разнородни дейности с комбиниран багер-товарач, както и с камионите мултилифт системи (съгласно Таблица 2). По дейностите, свързани със зимно поддържане, са обработвани при необходимост пътищата от общинската пътна мрежа съгласно „Оперативен зимен план 2019г.-2020г.“. Извършвано е зимно поддържане на пешеходни зони с обществено значение на местата, поверени на Предприятието. Дейностите са извършени от четирима служители – поддръжка, двама помощника, машинист специализирана техника и четирима шофьори от звената „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и „Автотранспорт и специализирани машини“.

Общо извършената работа по дейностите е описана в Таблица 2.

ДМА (дълготрайни материални активи) и други активи

През 2019 г., ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ с развиване на своите дейности, придоби и ДМА и други активи (Таблица 3), с които позволиха на предприятието да извършва своите задължения много по-бързо, по-ефикасно и много по-качествено.

Годишен отчет на ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН за 2019г. – Табл.1

Годишен отчет на ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН за 2019г. – Табл.2

Годишен отчет на ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН за 2019г. – Табл.3