ян. 10

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА 2018 ГОДИНА

За периода от 1-ви Януари до 31-ви Декември на 2018г., Общинско предприятие „БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ-ЕЛИН ПЕЛИН“ извърши следната дейност:

„Поддържане на зелени площи“ и „Поддържане на друга растителност“:

01.01-31.03.18г.: Почистена е окастрената пречеща растителност (отсечена през м.12/2017г.) в селата Столник, Равно поле и Чурек. Също така, е окастрена и премахната пречеща растителност от уличната мрежа в с. Огняново. Обработени/почистени са, от пречеща растителност двете страни на пътните платна на общински пътища SFO2233 и SFO3237. Извършени са дейности свързани с отсичане и/или окастряне на издънкова и самонастанена дървесна растителност, както и премахване на опасни дървета в гр. Елин Пелин и с. Гара Елин Пелин (съгласно Табл. 1). За периода са обработени общо 189,93 дка зелени площи. Дейностите са извършени от петима озеленители и от двама помощника.

01.04-30.06.18г.: За този период са обработени 1`130,96 дка зелени площи (съгласно Табл. 1), на територията на всички села от Общината. Обработените терени включват косене, събиране и извозване на трева и друга растителност от дворове на детски градини и училища, детски площадки, паркове, гробищни паркове, дворове на черкви, както и други зелени площи с обществено значение. Също така, е премахната и/или окастрена дървовидна и храстовидна растителност, съгласно издадени разрешения от Еколога на Общината и постъпили Докладни записки (Табл. 1). Дейностите са извършени от петима озеленители, трима помощника и осем допълнително наети озеленители (от средата на месец Април) по населени места.

01.07-30.09.18г.: За този период са обработени 779,80 дка зелени площи (съгласно Табл. 1), на територията на гр. Елин Пелин и всички села от Общината. Обработените терени включват косене, събиране и извозване на трева и друга растителност от дворове на детски градини и училища, детски площадки, паркове, гробищни паркове, дворове на черкви, както и други зелени площи с обществено значение. Също така, е премахната и/или окастрена дървовидна и храстовидна растителност, съгласно издадени разрешения и постъпили Докладни записки (Табл. 1). Дейностите са извършени от осем озеленители, както и осем допълнително наети озеленители (през месеците Юли и Август) по населени места.

01.10-31.12.18г.: За този период са обработени 356,00 дка зелени площи (съгласно Табл. 1), на територията на гр. Елин Пелин и всички села от Общината. Обработените терени включват косене, събиране и извозване на трева и друга растителност от места с обществено значение (дворове на детски градини и училища, детски площадки, паркове, гробищни паркове, дворове на черкви, както и други зелени площи), както и кастрене на опасни клони и друга растителност от сервитутните зони на пътищата от Общинската пътна мрежа. Също така, са премахната и/или окастрена дървовидна и храстовидна растителност, съгласно издадени разрешения от Еколога на Общината и постъпили Докладни записки (Табл. 1). Дейностите са извършени от осем броя озеленители.

През 2018г., общо са обработени 2`456,69 дка зелени площи на територията на цялата Община. Отсечени и окастрени са множество опасни дървета, съгласно издадени разрешения от Еколога на Община Елин Пелин. Обобщената информация за обема работа е описана в Табл. 1.

 

„Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна маркировка; Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси; Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници; Почистване на нерегламентирани сметища; Да извършва и други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти общинска собственост.“:

01.01-31.03.18г.: За този период (м.01-м.03/2018г.) са възстановени и поставени (ремонтирани и укрепени) общо 33 бр. пътни знаци, указателни табели и др. Отстранени са дефекти в асфалтови покрития със САС (студена асфалтова смес) на част от уличната мрежа в гр. Елин Пелин и общинските пътища SFO1231 и SFO1232 (до разклона за с. Караполци). Отстранени са дефекти и от пътните платна на Общински път SFO2234 и на част от ул. “Неофит Рилски“ в с. Петково с плътен асфалтобетон. Извършени са и дейности, свързани с почистване на сняг и обезледяване на пешеходни зони. Всички дейности са извършени от двама работника от Звено „Улична и пътна мрежа“, петима озеленители (по дейностите свързани със снегопочистването на пешеходните зони) и трима помощника (съгласно Табл. 2).

01.04-30.06.18г.: За периода от м.04-м.06 на 2018г., са обработени описаните в Таблица 2 дейности по отстраняване на дефекти в асфалтови настилки с плътен асфалтобетон – тампониране, както и други дейности, като: обезопасяване на тръбен водосток, сгради и съоръжения с помощта на еластични огради. Също така, се извършени и дейности по почистване на улични отводнителни оттоци, както и възстановяване и ремонт на хоризонтална и вертикална пътна маркировка (съгласно Табл. 2). Дейностите са извършени от двама служители – поддръжка и трима помощника.

01.07-30.09.18г.: За периода от м.07-м.09 на 2018г., са обработени съгласно Таблица 2, дейности по отстраняване на дефекти в асфалтови настилки с плътен асфалтобетон – тампониране. Извършени са и дейности по почистване на улични отводнителни оттоци, възстановяване и/или поставяне на хоризонтална (пешеходни пътеки и/или изкуствени неравности) и вертикална (пътни знаци, указателни табели и други табели) пътна маркировка. Също така, са извършени много и разнородни дейности с новопридобитият комбиниран багер-товарач (съгласно Табл. 2). Дейностите са извършени от двама служители – поддръжка, двама помощника и машинист специализирана техника и един шофьор.

01.10-31.12.18г.: За периода от м.10-м.12 на 2018г., са обработени описаните в Таблица 2 дейности по отстраняване (тампониране) на дефекти в асфалтови настилки с плътен асфалтобетон и САС. Извършени са дейности по отремонтиране на опасни (пропаднали) шахти, както и по поставяне на множество табели. Извършени са много и разнородни дейности с новопридобитият комбиниран багер-товарач – профилиране на терени, почистване на корита на реки и канали и др. (съгласно Табл. 2). По дейностите свързани с зимно поддържане са обработвани при необходимост пътищата от Общинската пътна мрежа съгласно „Оперативен зимен план 2018г.-2019г.“. Също така е и извършвано и зимно поддържане на пешеходни зони с обществено значение на местата поверени на Предприятието. Дейностите са извършени от двама служители – поддръжка, един помощник, машинист специализирана техника и четирима шофьори от звената „Озеленяване“ (по дейностите свързани със снегопочистването на пешеходните зони), „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и „Автотранспорт и специализирани машини“.

Общо извършената работа по дейностите е подробно описана в Табл. 2.

 

ДМА (дълготрайни материални активи) и други активи

През 2018 г., ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ с развиване на своите дейности, придоби и множество ДМА и други активи (Табл. 3), с които Предприятието започна да извършва своите задължения много по-бързо, по-ефикасно и много по-качествено. Една част от планираните и закупените активи са съобразени, така че те да бъдат използвани и от доброволческото формирование на Община Елин Пелин при необходимост.

Годишен отчет на ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН за 2018г. – Табл.1

Годишен отчет на ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН за 2018г. – Табл.2

Годишен отчет на ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН за 2018г. – Табл.3