ян. 21

ОП „БКД-Елин Пелин“ планира да извърши голямо количество по обем работа през 2019г.

През 2019г., ОП „БКД-Елин Пелин“ планира да извърши голямо и разнородно количество по обем работа съгласно поверените му дейности. Основните дейности (работа), която Предприятието ще извърши през тази година е свързана с ремонт на пътна инфраструктура, което включва ремонт на асфалтовите покрития от Общинската пътна мрежа, част от уличните пътни мрежи в населените места, както и възстановяване или поставяне на липсващи еластични огради, пътни маркировки, знаци, указателни табели и други.

През 2019г., Общинското предприятие очаква да придобие няколко важни машини за своята работа: машина за полагане на пътна маркировка, малък двубандажен валяк, както и прикачен инвентар – „мулчер“ за поддържане/премахване на растителност от банкетите на пътните платна от Общинската пътна мрежа.

По дейности е предвидено да бъдат обработени/извършени следните количества работа:

„Поддържане на зелени площи“: 
Дейността ще се извършва от звено „Озеленяване“. В плановете са заложени да бъдат поддържани около 250 дка зелени площи с обществено значение в населените места от Общината, което включва паркове, дворове на детски градини и училища, дворове на гробищни паркове, както и други зелени площи. При необходимост ще бъде ангажиран и допълнителен персонал с цел по-бързото и ефикасно обработване на зелените площи. Предвидено е дейността да бъде извършвана при благоприятни метеорологични условия за период от около 6-7 месеца.

„Поддръжка на друга растителност“: 
Дейността отново ще се извършва от звено „Озеленяване“, както и допълнителен персонал при необходимост. Планираната работа е свързана с премахване на опасни и/или изсъхнали дървета и/или клони след издадени разрешения от еколога на Общината, както и премахване на издънкова и самонастанена растителност. Предвидено е дейността да бъде извършвана целогодишно при благоприятни метеорологични условия.

„Поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа“:
Дейността ще бъде извършена от звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“,  „Автотранспорт и специализирани машини“ и допълнително нает персонал. Плановете са да бъдат обработени общо около 14`500-15`000 кв./м дефекти (дупки) в асфалтови покрития, както следва (по методи):
– Инжекционно запълване: ~ 8`000 кв./м (когато времето позволява);
– Плътен асфалтобетон: ~ 6`000 кв./м (когато времето позволява);
– САС (Студена Асфалтова Смес): ~ 1`200 кв./м (в студените месеци само при необходимост);
Предвидено е ремонтите дейности да бъдат извършвани при благоприятни метеорологични условия при методите инжекционно запълване и плътен асфалтобетон, и за период от около 100-110 раб. дни (или 5-6 месеца).

„Поддръжка и ремонт на прилежащи улични и пътни съоръжения“: 
Дейността ще бъде извършена от звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и допълнително нает персонал. Плановете са да бъде извършен ремонт на пропаднали опасни шахти или да се извърши подмяна на капаци и пръстени на около 110-120 бр. шахти и при необходимост да бъдат поставени (липсващи) и/или отремонтирани множество еластични огради, като работата е планувана да се извърши за около 30-40 работни дни. Също така, е предвидено да бъдат почистени от наноси регулите на главните улици в населените места и след това да бъдат измити, когато времето позволява.

„Поддръжка и ремонт на вертикална и хоризонтална пътна маркировка“: 
Дейността ще бъде извършена от звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“. Предвидено е да бъдат възстановявани маркировките на пешеходните пътеки и изкуствените неравности от 3 до 4 пъти през 2019г. Също така, след придобиване на машина за полагане на пътна маркировка, ще бъдат възстановени пътните маркировки (осови линии и др.) по пътищата от Общинската пътна мрежа, както и по главните артерии от уличните мрежи на територията на населените места от Общината. Плановете са, също да бъдат поставени и липсващи или да бъдат отремонтирани съществуващи пътни знаци, указателни табели и друга вертикална сигнализация. Дейността ще бъде извършвана почети целогодишно през 2019 година.

„Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници“: 
Дейността ще се извършва от звено „Автотранспорт и специализирани машини“, като е преведено да се почистват коритата на реките и каналите в урбанизираните територии от населените места. Също така, е планувано и да започне поетапното възстановяването на пътните канавка покрай пътищата от Общинската пътна мрежа. Дейността ще се извършва при подходящи метеорологични условия.

„Почистване на нерегламентирани сметища“ 
Дейността ще се извършва от звено „Автотранспорт и специализирани машини“, като е преведено да се почистват поетапно локални нерегламентирани сметища на територията на цялата Община. Дейността ще се извършва при подходящи метеорологични условия.

„Снегопочистване на общинска пътна мрежа“
Дейността ще се извършва от звено „Автотранспорт и специализирани машини“ с наличната техника, както и досега. За нормалното извършване на дейността и обезпечаването й е планувано към края на годината, да бъдат осигурени минерални материали за обработване на пътища против заледяване за „Оперативен зимен сезон 2019г.-2020г.“, както следва:
– Пясък: ~ 2`000 т
– NaCl (сол): ~ 400 т
– MgCl2 (на люспи): ~ 50 т

„Снегопочистване на пешеходни зони“ 
Дейността ще се извършва от звената „Озеленяване“ и „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и е свързана с почистването на сняг и обезледяването на пешеходни зони с обществено значение, както досега.

„Снегопочистване на улична пътна мрежа“ 
През „Оперативен зимен сезон 2018г.-2019г.“, дейността свързана с почистването на сняг от уличните платна в населените места, не са ангажимент на ОП „БКД-Елин Пелин“. Организацията за наем на техника и почистване на сняг са ангажимент на съответният Кмет или Кметски наместник на населено място.

„Поддръжка и ремонт на пешеходни зони“ 
По тези дейност е предвидено по постъпили докладни или други документи свързани с нея, по необходимост да се извършват ремонти от звената „Пътна инфраструктура и поддръжка“, „Озеленяване“ и друг персонал при необходимост.

„Други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти общинска собственост“ 
По тези дейности, също е предвидено по постъпили докладни или други документи свързани с нея да се извършват ремонтни дейности. Като цяло дейностите ще се извършват от звената „Пътна инфраструктура и поддръжка“, „Озеленяване“ и друг персонал при необходимост.

„Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси“
Това е последната дейност поверена на предприятието, която все още е недоразвита. В началото на 2019г., е планувано да се закупят контейнери с различна вместимост (от 7 до 12 куб.м), с които да бъде напълно развита дейността и тя да може да се извършва нормално.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!