За Нас


История

През 2017 г. по инициатива на доц. Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин, и с Решение № 495 от редовно заседание на Общински съвет-Елин Пелин, проведено на 27.04.2017 г., е взето решение да се създаде Общинско предприятие „БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ЕЛИН ПЕЛИН“ (ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“).

След проведен конкурс през месец юли на същата година комисия, в която участват членове на общинска администрация и Общински съвет-Елин Пелин, избира инж. Пламен Павлов за директор на предприятието.

Битово-комуналните дейности, които са поверени за изпълнение на предприятието на територията на община Елин Пелин, са:
– Снегопочистване, поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа и прилежащите към тях съоръжения и пешеходни зони, както хоризонтална и вертикална пътна маркировка;
– Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци, земни маси и други неопасни отпадъци;
– Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници;
– Поддържане на зелени площи;
– Поддръжка на друга растителност;
– Почистване на нерегламентирани сметища;
– Други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти, общинска собственост.


Структура и числен състав

При създаването си ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ започва своята работа със структура от осемнадесет служители по щатно разписание, като в средата на 2018 г. структурата е увеличена на двадесет и един служители, а през февруари на 2019 г. на двадесет и шест служители.

През месец април на 2020 г. е направена оптимизация на числения състав, като той е фиксиран на тридесет и четири служители, както следва:

Директор – 1 позиция

Звено „Ръководен и административен персонал“:
Главен счетоводител – 1 служител
Ръководител-организатор – 1 служител
Ръководител автотранспорт – 1 служител
Счетоводител-касиер – 1 служител
Технически сътрудник-домакин – 1 служител
Шофьор-снабдител – 1 служител
Лекар – 1 служител (на 2 часа)

Звено „Озеленяване“:
Озеленител-отговорник – 1 служител
Озеленител – 7 служители

Звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“:
Работник поддръжка-отговорник – 1 служител
Работник поддръжка – 3 служители

Звено „Автотранспорт и специализирани машини“:
Шофьор-отговорник – 1 служител
Шофьор – 5 служители
Машинист специализирани машини – 2 служители

Звено „Ремонтна работилница“:
Монтьор-механик – 1 служител
Електромеханик – 1 служител

Звено „Рециклиране“:
Оператор-отговорник – 1 служител
Оператор – 3 служители


Техника

ОП „БКД-Елин Пелин“ разполага с многобройна и разнородна малогабаритна техника (моторни косачки, тримери, резачки и др.), която на този етап покрива всичките му нужди.

Предприятието разполага и със специализирана и многофункционална техника за извършване на своите дейности:

– Многофункционален високо проходим камион 4х4 (мултилифт система) MERCEDES – 2 бр.
– Многофункционален високо проходим камион 6х4 (мултилифт система) MERCEDES – 2 бр.
– Комбиниран багер-товарач HIDROMEK – 1 бр.
– Телескопичен челен товарач JSB – 1 бр.
– Лекотоварен автомобил Volkswagen LT – 1 бр.
– Моторна дробилка Negri – 1 бр.
– Машина за полагане на пътна маркировка CMC – 1 бр.
– Едноосно ремарке за лек автомобил – 1 бр.
– Лек автомобил – 3 бр.

Техника/оборудване за монтаж на камиони мултилифт системи:
– Машина за инжекционно запълване на дефекти в асфалтови пътни настилки – 1 бр.
– Система ECON с мултифункционално приложение и вместимост от 6 куб.м – 2 бр.
– Система ECON с мултифункционално приложение и вместимост от 9 куб.м – 2 бр.
– Гребло с дължина 3 м – 4 бр.
– Цистерна за вода с вместимост от 7 куб.м – 1 бр.
– Открит контейнер с вместимост от 7 куб.м – 5 бр.
– Открит контейнер с вместимост от 14 куб.м – 2 бр.


Обновено 01.05.2020 г.