апр. 03

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ КЪМ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ КЪМ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

(урежда дейността, структурата и численият състав на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“)