Дейности


Снегопочистване на общинска пътна мрежа
Дейността е свързана с поддържане на общинската пътна мрежа през зимата, което включва почистване на сняг и обезледяване на пътните платна за движение с помощта на минерални материали.

Общинската пътна мрежа за зимно поддържане е с дължина от 86,50 км. Към нея са добавени още два участъка, за които е необходима зимна поддръжка, а именно пътят от I-8 към комплекс Сентрал парк с дължина от 1,00 км и пътят, който се отбива от пътя за с. Крушовица до в.з. Гладно поле с дължина от 3,00 км. Пътната мрежа е от смесен тип – равнинна и планинска.

За подобряване на качеството на услугите по зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) общинската пътна мрежа от 90,50 км е разделена на няколко направления:

1. Направление А:
1.1. SFО1232-1, III-105 (гр. Елин Пелин) – с. Огняново – Елин Пелин (Участък 1), дължина: 12,00 км
1.2. SFО1232-2, с. Огняново – с. Голема Раковица – граница общ. Ел. Пелин/общ. Горна Малина-III-6004 (с. Байлово) – Елин Пелин, Горна Малина (Участък 2), дължина: 11,00 км
1.3. SFO3236, SFO1232 (с. Доганово) – с. Богданлия – с. Караполци -SFO1232 (мост) – Елин Пелин, дължина: 7,40 км
Обща дължина на направление А: 30,40 км

2. Направление Б:
2.1. SFO2235, I-8 (с. Нови хан) – с. Габра – Елин Пелин, дължина: 17,30 км
2.2. SFO3237, III-105 (с.гара Елин Пелин) – SFO1232 (с. Лесново) – Елин Пелин, дължина: 5,20 км
2.3. SFO2233, III-105 (с. Столник) – ЖП гара Столник – Елин Пелин, дължина: 0,70 км
Обща дължина на направление Б: 23,20 км

3. Направление В:
3.1. SFО1231, III-6002 (с. Мусачево) – с. Равно поле – граница общ. София/общ. Ел. Пелин – АМ „Тракия“ – Елин Пелин, София р-н Панчарево, дължина: 9,70 км
3.2. SOF1055, I-6 (с. Долни Богров) – граница общ. София/общ. Ел. Пелин-SFO1231 (с. Равно поле) – София р-н Кремиковци, Елин Пелин, дължина: 5,70 км
3.3. SFО1230, I-6 (с. Долни Богров – гр. Пирдоп) – с. Григорево – III-6002 (гр. Елин Пелин) – Елин Пелин, дължина: 4,50 км
3.4. SFO2234, III-105 (гр. Елин Пелин) – с. Петково – граница общ. Ел. Пелин / общ. Горна Малина-SFO2170 (с. Долна Малина) – Елин Пелин, Горна Малина, дължина: 5,50 км
Обща дължина на направление В: 21,00 км

4. Направление Г:
4.1. Обход Нови Хан, III-105 (с. гара Елин Пелин) – I-8 (км94+100) – Елин Пелин, дължина: 1,00 км
4.2. Сентрал парк, I-8-Сентрал парк – Елин Пелин, дължина: 1,00 км
4.3. SFO3238, I-8 (в.з. Побит камък) – SFO3238 (ЖП спирка Побит камък) – Елин Пелин, дължина: 2,80 км
4.4. SFO3239, I-8 (в.з.Побит камък) – с. Крушовица – Елин Пелин, дължина: 8,10 км
4.5. Гладно поле, с. Крушовица – в.з. Гладно поле, дължина: 3,00 км
Обща дължина на направление Г: 15,90 км

Направеното разпределение на направления А, Б, В и Г гарантира навременно обработване на пътната мрежа, за което се използват четири броя обслужващи машини – високо проходими снегорини с ножове (гребла) за сняг и уредби за опесъчаване. Времето за една обработка на цялата пътна мрежа, което включва снегопочистване и опесъчаване, е от 2 часа до 4 часа (заедно с включените времена за товарене и достигане до съответното направление). Обслужването (бъркане на смеси от пясък и сол /NaCl/, товарене и други дейности) на снегорините се извършва от челен товарач, който е позициониран на депото за минерални материали.
При обилен, интензивен снеговалеж и при навявания за поддържане се използва и допълнителна техника, като най-подходяща за това е селскостопанска техника – трактори. За обезпечаване на цялата пътна мрежа са използват от четири до шест броя трактори, като една част от тях са с по-голяма мощност – трактори модели Т-150 или еквивалент. Тракторната техника се наема за съответния зимен сезон.

Дейността по снегопочистване на общинска пътна мрежа се извършва от заетите служители в звено „Автотранспорт и специализирани машини„.


Снегопочистване на улична пътна мрежа
Дейността обхваща почистването от сняг на уличните платна за движение в населените места.

Поддържането през зимата на уличните мрежи в населените места на този етап не е поверено на ОП „БКД-Елин Пелин“. Организирането по почистването от сняг на улиците е ангажимент на съответния кмет на населеното място. Цялата дължина на уличната пътна мрежа за поддържане на седемнадесет от деветнадесет населени места в община Елин Пелин е 181,50 км, което не включва пътните мрежи на гр. Елин Пелин и с. Гара Елин Пелин. Снегопочистване на уличните плътна за движение се извършва с ангажирана (наета) техника от кмета на всяко населено място. Поддържането през зимата на уличната мрежа в гр. Елин Пелин и на уличната мрежа в с. Гара Елин Пелин се извършва с помощта на нает от Общината външен изпълнител.


Снегопочистване на пешеходни зони
Дейността обхваща почистване от сняг и обезледяване на пешеходни зони в близост до спирки на обществения транспорт, както и в близост на места с обществено значение – детски градини, училища, кметства, читалища, здравни служби и т.н. на територията на всички населени места в община Елин Пелин.

Почистването на пешеходните зони се извършва от заетите служители в звената „Озеленяване„, „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и „Рециклиране„.


Поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа
Дейността обхваща действията по отстраняване на дефекти от уличните и пътните платна за движение на МПС и ППС на територията на цялата община.

През студените месеци на годината (м. ноември – м. април) най-подходящата технология, която използва Предприятието за отстраняване на дефекти по уличната и пътна мрежа, е посредством полагане на студена асфалтова смес (САС).

Първата технология, която се използва за отстраняването на дефектите, е с помощта на машина за запълване чрез инжектиране на материал (почистване посредством въздух, нанасяне на съединение – катионна битумна емулсия, полагане на фракция от запълващ материал, смесена с катионна битумна емулсия и полагане на покриващ материал отгоре), която е поставена върху камион мултилифт система. Методът е сравнително бърз за изпълнение. Поради наличието на голямо количество вода в катионната битумна емулсия е рентабилно този метод да бъде изпълняван само в периода от м. май до м. септември, включително.

Втората технология за отстраняване на дефекти на уличните и пътни платна е чрез полагане на плътен асфалтобетон. Първоначално е необходимо да бъде обработен (локализиран) участъкът (дефектът) с помощта на фугорез или фреза, след това мястото трябва да бъде почистено. Следващата операция се състои в полагането на емулсия (битум) за съединяване на стария асфалт с новия, след битума се поставя плътният асфалтобетон и с помощта на валяк или трамбовка се подравнява и уплътнява. Завършващите операции са нанасяне на битум при съединяването на стария с новия асфалт, като накрая върху емулсията по съединенията се поставя фракция от кварцов пясък.

Дейността по поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа се извършва от заетите служители в звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и ангажирани временен персонал при необходимост.


Поддръжка и ремонт на прилежащи улични и пътни съоръжения
Дейността обхваща поддръжка и ремонт на всички отводнителни отоци и шахти по уличните мрежи в населените места, както и всички други прилежащи елементи към тях – еластични огради и други.

Дейността се извършва от заетите служители в звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и ангажиран временен персонал при необходимост.


Поддръжка и ремонт на пешеходни зони
Дейността обхваща поддръжка и ремонт на пешеходни зони, което включва тротоарни настилки, бордюри и всички други прилежащи елементи по пешеходните зони.

Дейността се извършва от заетите служители в звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“, а при необходимост се ангажира и временен персонал.


Поддръжка и ремонт на хоризонтална и вертикална пътна маркировка
Дейността обхваща поддръжка и ремонт на хоризонтална (пешеходни пътеки, изкуствени неравности и др.) и вертикална (пътни знаци, указателни табели и др.) пътна маркировка, което включва поддържане на наличните маркировки, както поставяне и изграждане на нова.

Поддръжката и ремонтните дейности се извършват периодично от три до четири пъти в годината и/или при необходимост.

Дейността се извършва от заетите служители в звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“ и ангажиран временен персонал при необходимост.


Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци, земни маси и други неопасни отпадъци
Дейността обхваща управлението на строителните отпадъци, земни маси и други неопасни отпадъци от територията на oбщина Елин Пелин.

На територията на oбщина Елин Пелин има деветнадесет населени места с население около 23.100 души в тях. По-голяма част от строителните отпадъци, както и други отпадъци – пластмасови, стъклени, текстилни и т.н., се изхвърлят нерегламентирано заедно с битовия отпадък или на образувани нерегламентирани сметища на територията на oбщината. Това създава предпоставки за сериозно увреждане и нарушаване на околната среда, което е в противоречие с екологичното законодателство.

За обезпечаването на територията на цялата oбщина Елин Пелин се използват четири броя камиони мултилифт системи, като те могат да превозват контейнери с вместимост от 4 куб.м до 20 куб.м . Предприятието разполага с различни по вид и вместимост контейнери.

По-малките контейнери са подходящи за междублокови пространства при строително-ремонти работи и други места с ограничен достъп, а по-големите контейнери са подходящи за големи строителни обекти.

В спомагателните дейности се използва многофункционална машина, която товари строителни отпадъци и обезпечава празните контейнери (нареждане, подреждане и други дейности) на депо/склад. Другата важна машина, която се използва в тези дейности, е комбиниран багер-товарач, който също товари и/или натрошава строителни отпадъци при необходимост със съответния работен орган. Тези машини се използват и за други дейности, свързани с управлението на строителните отпадъци.

Дейността по събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци, земни маси и други неопасни се извършва от заетите служители в звената „Автотранспорт и специализирани машини“ и „Рециклиране„.


Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници
Дейността обхваща действия по поддържане и възстановяване на корита на реки в урбанизираните територии от населените места, както и други действия.

При необходимост и с цел превенция от наводнения се почистват речните корита, преминаващи през територията на населените места от община Елин Пелин. За почистването се използва специализирана техника – верижен багер, който е наеман при необходимост. Собственият комбиниран багер-товарач също се използва, но само при по достъпни места позволяващи тази вид дейност.

Комбинираният багер-товарач с помощта на подходящ работен орган, поддържа отводнителните канавки и банкетите покрай пътните платна от общинската пътна мрежа. За поддържането също се използват и камионите мултилифт системи, снабдени с контейнери, които извозват излишните остатъчни материали.

Дейността по поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници се извършва от заетите служители в звено „Автотранспорт и специализирани машини„.


Поддържане на зелени площи
Дейността обхваща действията по поддържане на зелените площи с обществено значение.

През годините, зелените площи в населените места от общината (с изключение на зелените площи в гр. Елин Пелин и част от зелените площи в с. Гара Елин Пелин), са били ангажимент на кметове и кметските наместници. Със създаването си ОП „БКД-Елин Пелин“ пое поддържането на всички зелените площи с обществено значение (дворове на детски градини, паркове, детски площадки и други зелени площи), което възлиза на около 250 дка терени.

Поддържането се извършва периодично няколко пъти в годината и/или при необходимост.

Дейността по поддържане на зелени площи се извършва от заетите служители в звено „Озеленяване„, както и ангажирани временен персонал при необходимост.


Поддръжка на друга растителност
Дейността е свързана с премахване на опасна дървесна растителност, както и премахване на самонастанена и издънкова растителност. Премахването на съответната растителност се извършва след издадени разрешения от Еколога на Община Елин Пелин.

Дейността по поддържане на друга растителност се извършва от заетите служители в звено „Озеленяване„, както и ангажиран временен персонал при необходимост.


Почистване на нерегламентирани сметища
Дейността е свързана с почистването на нерегламентираните сметища на цялата територия на Общината.

Един от най-големите проблеми на Общината са нерегламентираните сметища. Необходимо е те да бъдат почиствани с цел опазване на околната среда.

Тяхното почистване се извършва с помощта на същата техника, която е ангажирана с дейностите по извозване на строителни отпадъци и земни маси. С помощта на челния товарач и комбинирания багер-товарач отпадъците от тези сметища се натоварват, а с наличните камиони мултилифт системи, снабдени с контейнери, се извозват до регламентирани места – депа. Според големината и обема на сметищата, работят различен брой машини. За по-добро почистване при нужда, се използва ангажиран-нает булдозер, който да подравнява и заравнява почистените места.

Дейността по почистване на сметищата се извършва от заетите служители в звено „Автотранспорт и специализирани машини„.


Други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти общинска собственост
Дейностите обхващат поддръжка и ремонти на детски съоръжения, спортни съоръжения, паркови съоръжения и всички други обекти общинска собственост, за които е необходимо бързо отстраняване на проблеми, свързани с ремонтни дейности.

Дейността по други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти общинска се извършва от заетите служители в звената „Озеленяване„, „Пътна инфраструктура и поддръжка„, „Авторанспорт и специализирани машини“ и „Рециклиране“ както и ангажиран временен персонал при необходимост.