фев. 26

За 2020 година ОП „БКД – Елин Пелин“ отново планира голям обем дейности за поддържане на благоприятна среда на териториятя на община Елин Пелин

През 2020 г. Общинско предприятие „Битово-комунални дейности-Елин Пелин“ ще продължи да осъществява голям обем различни дейности, съобразени с възложените области на работа. В плана приоритетно са заложени като основни задачи през годината ремонта на пътната инфраструктура, което включва ремонт на асфалтовите покрития от общинската пътна мрежа, част от уличните пътни мрежи в населените места, както и възстановяване или поставяне на липсващи еластични огради, пътни маркировки, знаци, указателни табели и други. Всичко това ще подобри условията за безопасно, по-сигурно и комфортно придвижване на територията на общината.

Планирано е през 2020 г. общинското предприятие да придобие няколко важни за своята работа машини: мини багер, камион с щипка за събиране на биоразградими отпадъци и камион за събиране на рециклируеми отпадъци, както и прикачен инвентар – „мулчер“ за поддържане/премахване на растителност от банкетите на пътните платна от общинската пътна мрежа.

Ето и предвидените дейности на ОП „БКД-Елин Пелин“ за 2020 г. по обхват, количество и период на извършване:

Поддържане на зелени площи

Поддържането на зелените площи е възложено на звено „Озеленяване“ на ОП „БКД-Елин Пелин“, което се състои от 8 служители по щатно разписание. Планирана е поддържката на около 250 дка зелени площи с обществено значение – паркове, дворове на детски градини и училища, както и други зелени площи. При необходимост е предвидено да бъде ангажиран и допълнителен персонал с цел по-бързото и ефективно обработване на зелените площи. Тази дейност ще бъде извършвана от звено „Озеленяване“ при благоприятни метеорологични условия за период от около 7 месеца.

Поддръжка на друга растителност

Дейността отново ще се извършва от звено „Озеленяване“ (8 служители по щатно разписание), подпомагано при необходимост от допълнителен персонал. Планираната работа е свързана с премахване на опасни дървета и/или клони след издадени разрешения от еколога на Община Елин Пелин, както и премахване на издънкова и самонастанена растителност. Поддръжката ще бъде извършвана целогодишно, когато метеорологичните условия го позволяват.

Поддръжка и ремонт на улична и пътна мрежа

Звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“ има за основна дейност поддръжката и ремонта на улична и пътна мрежа. Звеното включва четирима служители по щатно разписание, като допълнително ще бъде наеман персонал (от 2 до 4 души за максимален срок от 6 месеца). За 2020 г. се планира да бъдат обработени общо около 15 000 кв./м дефекти (дупки) по три метода, както следва:

– САС (Студена асфалтова смес): ~ 1 200 кв./м (в студените месеци)

– Плътен асфалтобетон: ~ 4 800 кв./м (когато времето позволява)

– Инжекционно запълване: ~ 9 000 кв./м (когато времето позволява).

Ремонтите ще бъдат извършвани при благоприятни метеорологични условия за период от около 100-110 работни дни (или 5-6 месеца) за плътен асфалтобетон и инжекционно запълване.

Поддръжка и ремонт на прилежащи улични и пътни съоръжения

Дейността ще бъде извършена от звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“ (4 служители по щатно разписание) и допълнително нает персонал (от 1 до 2 души за срок до 2 месеца). Плановете включват да бъде извършен ремонт на пропаднали и опасни шахти и/или да бъдат подменени капаци и пръстени на около 100-110 броя шахти и при необходимост да бъдат поставени (липсващи) и/или отремонтирани еластични огради. Този обем работа се предвижда да бъде извършен за около 30-40 работни дни.

Поддръжка и ремонт на вертикална и хоризонтална пътна маркировка

Поддръжката и ремонта на пътната маркировка ще се извършва от звено „Пътна инфраструктура и поддръжка“ (4 щатни служители). Предвидено е да бъдат възстановявани маркировките на пешеходните пътеки и изкуствените неравности от три или четири пъти през 2020 г. Част от работата включва възстановяване на пътните маркировки (осевите линии) по уличната и пътна мрежа на територията на общината. Плановете са да бъдат поставени и липсващи или да бъдат отремонтирани множество пътни знаци, указателни табели и друга вертикална сигнализация, като всичко това ще допринесе за сигурността и ще улесни движението на превозни средства особено при влошена видимост.

Поддръжка на водни корита на реки и други водоизточници

Дейността ще се извършва от звено „Автотранспорт и специализирани машини“. Предвидено е при необходмост да се почистват коритата на реките в урбанизираните територии от населените места. Друга важна планирана дейност по това направление е да започне поетапното възстановяването на пътните канавки край пътищата от общинската пътна мрежа. Дейността ще се извършва при подходящи метеорологични условия.

Почистване на нерегламентирани сметища

Звено „Автотранспорт и специализирани машини“ е отговорно за почистването на нерегламентираните сметища. Предвидено е да се почистват поетапно локални нерегламентирани сметища на територията на цялата община, като това ще се случва при подходящи метеорологични условия.

Снегопочистване на общинска пътна мрежа

Дейността по снегопочистване е приоритет за звено „Автотранспорт и специализирани машини“. За нормалното извършване на дейностите е необходимо да бъдат осигурени минерални материали за обработване на пътища против заледяване през „Оперативен зимен сезон 2020 г. – 2021 г.“, а именно:

– Пясък: ~ 2 000 тона

– NaCl (сол): ~ 400 тона

Снегопочистване на пешеходни зони

Снегопочистването на пешеходни зони ще се извършва от звената „Озеленяване“ и „Пътна инфраструктура и поддръжка“. Работата ще обхване почистването на сняг от пешеходни зони с обществено значение през „Оперативен зимен сезон 2020г.-2021г.“ и частта за 2020г. на „Оперативен зимен сезон 2019г.-2020г.“.

Снегопочистване на улична пътна мрежа

През „Оперативен зимен сезон 2019г.-2020г.“ дейността свързана с почистването на сняг от уличните платна в населените места, не са ангажимент на ОП „БКД-Елин Пелин“. Организацията за наема на техника и почистване на сняг на уличната пътна мрежа са вменени като отговорност на съответните кметове или кметски наместници на населените места от общината, съгласно заповед на Кмета на Община Елин Пелин.

Поддръжка и ремонт на пешеходни зони

Работата по поддръжка и ремонт на пешеходни зони ще се извършват от звената „Пътна инфраструктура и поддръжка“, „Озеленяване“ и допълнителен персонал при необходимост. За дейностите по това направление не могат да бъдат прогнозирани необходимите средства за материали и суровини, тъй като няма достатъчно постъпили докладни или други документи, свързани с нея, и съответно няма достатъчно извършена работа за предходни периоди.

Други дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти общинска собственост

По това направление също не могат да бъдат прогнозирани необходимите средства за материали и суровини поради липсата на достатъчно постъпили докладни или други релевантни документи и съответно няма достатъчно извършена работа. Дейностите ще се извършват от звената „Пътна инфраструктура и поддръжка“, „Озеленяване“, а при необходимост ще се ангажират допълнително хора.

Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси

Дейността ще бъде доразвита през 2020 г., като е предвидено да започне предоставяне на контейнери с различна вместимост на физически и юридически лица.

Събиране, извозване и депониране на други рециклируеми отпадъци

Дейността ще започне да се развива след придобиване на нова техника (камион с щипка за събиране на биоразградими отпадъци и камион за събиране на рециклируеми отпадъци). Това ще позволи да бъдат управлявани по-голяма част от рециклируемите отпадъци, които са генерирани или ще бъдат генерирани на територията на общината.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!